24 uurs service bij opstalschades
Noodhulp en volledig herstel

Begrippenlijst

Acte van cessie

Schriftelijk stuk waarmee vorderingen op naam worden geleverd. De verzekerde draagt zijn rechten op schadevergoeding over, zodat betaling door de verzekeraar rechtstreeks aan de reparateur kan geschieden.

BTW-ouderdomsverklaring

Formulier om aan te geven of de woning ouder of jonger is dan twee jaar, dit in verband met  het te hanteren BTW-percentage.

Eigen risico

Vast bedrag of percentage van de verzekerde som, dat door de verzekerde zelf van iedere schade wordt gedragen. Wordt wel in de verzekering opgenomen om de verzekerde zelf een belang bij een gunstig schadeverloop te laten houden of om geregeld voorkomende kleine schaden buiten de vergoedingsplicht van de verzekeraar te houden. Door het nemen van een vrijwillig eigen risico kan de verzekeringnemer een korting op de premie krijgen.

Expert

Een deskundige ingeschakeld door de verzekeraar of tussenpersoon. Zij worden ingeschakeld om een schade te beoordelen, te onderzoeken of de omvang te bepalen. Ook kunnen ze bemiddelen en een second opinion verrichten. Experts kunnen in dienst zijn bij een verzekeraar, maar meestal worden zij ingeschakeld via een onafhankelijk expertisebureau.

Gevolgschade

Schade die niet meteen ontstaan is bij bijvoorbeeld een brand, overstroming of vorst, maar die als gevolg daarvan later alsnog ontstaat. 

Herstel in natura

De schade aan opstal of inboedel wordt niet financieel afgewikkeld met gedupeerde, maar wordt door derden hersteld in opdracht van de verhuurder, verzekeraar of eigenaar.

Herstelmanager

De contactpersoon van het regionale Quick-Help bedrijf die het regelwerk, de begeleiding en afhandeling van uw schadegeval voor rekening neemt. De herstelmanager is gecertificeerd en beschikt over up to date kennis op het gebied van bouwkunde en assurantiën.  

Huurdersbelang

Als huurder heeft u mogelijk zelf financieel geïnvesteerd in een pand. Te denken valt aan verbouwingen, verbeteringen, betimmeringen, stukadoors- en schilderwerk of extra leidingen. Deze investeringen zijn deel van het gehuurde gebouw geworden, maar de huurder heeft geen zekerheid dat de eigenaar van het gebouw in geval van schade het door de huurder aangebrachte laat herstellen. Door zelf de waarde van deze investeringen te verzekeren, kan je bij schade toch het herstel hiervan vergoed krijgen.  Het huurdersbelang is vaak gemaximeerd tot een bepaald percentage van de hoogte van de inboedelverzekering.

Inboedel

Alles wat u kunt meenemen bij een verhuizing, dus wat los aan uw woning is. Het gaat bijvoorbeeld om meubels, losse vloerbedekking, gordijnen en dergelijke. Bij huurwoningen kan woningverbetering onder de inboedelpolis vallen, zoals bij voorbeeld schilderwerk of een eigen keuken. Zie hiervoor ook de uitleg onder huurdersbelang.

Onderverzekering

Van onderverzekering is sprake als het bedrag van de verzekerde som lager is dan de waarde die aan de schadeberekening ten grondslag ligt. Op grond van art. 7:958 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek moet de schadevergoeding in geval van totaal verlies of in geval van verzekering tegen vervangings-, herbouw- of nieuwwaarde bij partiële schade worden verminderd naar evenredigheid van wat dat bedrag lager is dan de waarde. Bij totaal verlies komt dat neer op een uitkering ter hoogte van de verzekerde som. 

Opstal

De woning, bijgebouwen en alles wat daar nagelvast aan zit. Onder opstal vallen ook schuttingen en erfafscheidingen.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

  • de premie
  • eigen risico
  • de verzekerde risico’s
  • de uitsluitingen daarop
  • uw rechten en plichten
  • de rechten en plichten van de verzekeraar
  • Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Schadecoördinatieformulier

Formulier bedoeld ter voorlichting en registratie van herstelwerkzaamheden. Dient uiteindelijk te worden afgetekend bij oplevering.